132 lượt xem

Tứ phủ Thánh Cậu

Là các vị cậu chết trẻ, tinh nghịch, thường phù hộ cho các gia đình buôn bán cũng như những người muốn cầu học hành. Tứ Phủ Thánh Cậu gồm

1. Cậu Hoàng Cả

Múa hèo, cờ kiếm.

2. Cậu Hoàng Đôi

Múa hèo.

3. Cậu Hoàng Bơ

Múa hèo, bắt cá, bắt tiền.

4. Cậu Hoàng Tư

Múa hèo, múa gạy.

5. Cậu Bé

Múa hèo, sư tử, bắn tên.

a, Cậu Bé Đồi Ngang (Cậu Hoàng Quận)

b, Cậu Bé Đồi Non

Ngoài ra ở mỗi bản đền lại có một cậu bé coi giữ gọi là cậu bé bản đền, trong đó thường hay ngự đồng như : Cậu Bé Phủ Bóng, Cậu Bé Đông Cuông ….

Các cậu về thương mặc áo cánh các màu ứng với mỗi giá, đầu vấn khăn, hai bên tay thường có hoa cài, chân quấn xà cạp, đi giày thêu. Các cậu về thường làm lễ tấu rồi đi hèo hoặc múa lân